Säännöt

Partiolippukunta Oulunkylän Virkut ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Oulunkylän Virkut ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Helsinki ja jonka kieli on suomi.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:een, joka määrää lippukunnan toiminta- alueen. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.
Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa Suomen Partiolaisten ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetusta lippukunnan muihin uskontokuntiin kuuluvien jäsenten vakaumusta kunnioittaen.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § JÄSENET

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen liittymisvuonna seitsemän vuotta täyttävä, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia jäseniä eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Lisäksi lippukunnalla voi olla kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Kunniajäsenen kutsumisesta voi kuitenkin päättää vain lippukunnan kokous yksimielisellä päätöksellä.

Kaikki jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahdelta perättäiseltä toimintakaudelta eikä ole maksanut sitä kalenterivuoden loppuun mennessä
Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

4 § JÄSENMAKSU

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksun lisäksi lippukunnan jäsenet, paitsi kunniajäsenet, suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A- ja B-jäsenille sekä kannattajajäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § HALLINTO

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Lippukunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut lippukunnan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Lippukunnan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, ja sihteerin. Lippukunnan hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolisista lippukunnan taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Lippukunnan hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

6 § TAUSTAYHTEISÖ JA VANHEMPAINNEUVOSTO

Lippukunnan taustayhteisönä on Oulunkylän seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa, ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n asettamissa puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:
1) johtaa lippukunnan toimintaa yhdessä muiden johtajien kanssa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti,
2) kutsua lippukunnan hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa,
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin, Suomen Partiolaisiin, taustayhteisöön ja muihin sidosryhmiin

8 § LIPPUKUNNAN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Lippukunnan hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa lippukuntaa,
2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain ja partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti
3) vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
4) pitää yllä jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymis- ja erottamiskysymykset
5) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
6) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
7) toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset

9 § NIMEN MERKITSEMINEN

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai varajohtaja yhdessä lippukunnan hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § TOIMINTA JA TILIKAUSI

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § TALOUS

Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja se voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia, juhlia yms. tilaisuuksia varojen hankkimiseksi toimintaa varten.

12 § LIPPUKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tammi-helmikuussa ja siitä käytetään myös nimeä vuosikokous. Asioista päätetään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa ja muissa tapauksissa kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:
1) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa,
2) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä lippukunnan hallitukselle,
3) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle,
4) toimittaa lippukunnanjohtajan vaali,
5) vahvistaa lippukunnan hallituksen jäsenten lukumäärä kuluvalle toimintakaudelle,
6) toimittaa lippukunnan hallituksen muiden jäsenten vaali,
7) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut,
8) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
9) käsitellä muut mahdolliset asiat,
10) Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti lippukunnan hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

13 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä lippukunnan hallitukselle kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli lippukunnan hallitus pitää sitä aiheellisena tai lippukunnan kokous niin päättää.

14 § KOKOUSKUTSUT

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15 § OHJESÄÄNNÖT

Lippukunnanjohtajan, lippukunnan hallituksen ja lippukunnanvirkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan lippukunnan kokouksessa muuttaa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

17 § LIPPUKUNNAN PURKAMINEN

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa. Purkamisesta on mainittava kokouskutsuissa ja kummassakin kokouksessa annetuista äänistä on vähintään 2/3 kannatettava päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.